مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰

آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ به منظور برخورداری از معافیت‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰، پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ است و این مهلت تمدید نخواهد شد

لازم به ذکر است که صادرکنندگان به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، باید در مهلت باقیمانده نسبت به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

1 15 / 08 / 1401