الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از چه تاریخی است؟

نامه مرکز تنظیم مقرارت مبنی بر الزام شرکت‌های فعال بورس و فرابورس به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ١ /٨ /١۴٠١ منتشرشد.

15 / 08 / 1401